top of page

ZÁSADY OBCHODU

 

1. Všeobecné ustanovenia

 

Nasledujúce obchodné a reklamačné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim:

 

Ilona Magdalena Lisá Witkowska, IČO: 51745879, Vajanského nábrežie 59/17, 81102 Bratislava-Staré Mesto (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim . Predmetom tejto zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predajcu:

Ilona Magdalena Lisa Witkowska, IČO: 51745879, Vajanského nábrežie 59/17, 81102 Bratislava-Staré Mesto

Steuernumer: 112446747

Prevádzkareň: Vajanského nábrežie 59/17, 81102 Bratislava-Staré Mesto

Telefón: +421 903 666666

Email: kontakt@xxxx.sk

 

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21 / A, PO BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Oddelenie dohľadu

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

fax č. 02/58 27 21 70

http://www.soi.sk

http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

 

1.1. Tieto obchodné a reklamačné podmienky v znení platnom v deň uzavretia kúpnej zmluvy sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, v ktorej sa dohodnuté podmienky budú odchyľovať od týchto obchodných a reklamačných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi predpismi (skrátenie lehoty na vrátenie, záručnej doby a pod.)

1.2. Doplnkovou zmluvou sa na účely týchto obchodných a reklamačných podmienok rozumie zmluva, ktorou kupujúci nadobúda tovar alebo poskytuje službu súvisiacu s predmetom kúpnej zmluvy, ak tovar alebo službu dodáva predávajúci alebo treťou stranou podľa ich dohody.

1.3. Kúpna cena za tovar zobrazená na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, zahŕňa aj daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Nezahŕňa cenu za dopravu tovaru ani iné fakultatívne služby. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak.

1.4. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny bez ohľadu na to, že tovar ešte nebol dodaný.

 

2. Spôsob uzatvorenia kúpnej zmluvy

 

2.1. Kúpna zmluva sa uzatvára na základe návrhu, ktorý kupujúci odošle predávajúcemu vo forme vyplneného a odoslaného formulára prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na ktorú odoslal návrh na jej uzavretie. Predmetom zmluvy je prevod vlastníckeho práva k tovaru určenému kupujúcim za kúpnu cenu a za podmienok uvedených v tejto objednávke (ďalej len „objednávka“).

2.2. Po odoslaní objednávky bude na e-mailovú adresu do elektronického systému predávajúceho zaslaná automaticky vygenerovaná správa o prijatí objednávky (ďalej len „potvrdenie o doručení objednávky“). Na e-mailovú adresu kupujúceho je možné v prípade potreby zasielať všetky doplňujúce informácie ohľadom objednávky.

2.3. Potvrdenie o doručení objednávky obsahuje informáciu o tom, že objednávka bola doručená predávajúcemu a zároveň je akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy (ďalej len „akceptácia objednávky“).

2.4. Akceptácia objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o predpokladanej dobe dodania, názov a údaje o mieste dodania tovaru a cene, podmienkach, spôsobe a termíne dopravy tovaru na dohodnuté miesto dodania tovaru pre kupujúceho, údaje predávajúceho (obchodné meno, sídlo, IČO, registračné číslo v obchodnom registri a pod.), prípadne ďalšie potrebné údaje.

 

Obsahom akceptácie objednávky je názov a špecifikácia tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o pravdepodobnej dobe dodania tovaru, názov a údaje o mieste, kam má byť tovar doručený a údaje o podmienkach, cene a termíne prepravy tovaru na dohodnuté miesto dodania pre kupujúceho, ako aj údaje o predávajúcom ako obchodné meno, sídlo , IČO a podobne. Oznámenie môže obsahovať aj ďalšie potrebné informácie.

2.5. K uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza doručením prijatia objednávky elektronicky alebo písomne.

2.6. Predávajúci pred odoslaním objednávky zrozumiteľným, jednoznačným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom informoval kupujúceho o predzmluvných informáciách týkajúcich sa reklamačných, platobných, obchodných, prepravných a iných podmienok tak, že:

a) informovať o hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému komunikačnému prostriedku a informovať predávajúceho na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu,

b) informoval o obchodnom mene a sídle predávajúceho na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

c) telefónne číslo predávajúceho a ďalšie údaje, ktoré sú dôležité pre kontakt kupujúceho s predávajúcim, najmä adresa elektronickej pošty a faxové číslo, ak ich oznámil na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

d) adresu predávajúceho, na ktorej môže kupujúci uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet v čl. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

e) celkovú cenu tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane vopred určiť, ako aj spôsob jej výpočtu, ako náklady na dopravu, dodanie, poštovné a iné. a poplatky, alebo ak tieto náklady a poplatky nie je možné vopred určiť o tom, že ich bude povinný uhradiť kupujúci, informoval predávajúceho na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu,

f) informovať kupujúceho o platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, v ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov v príslušných článkoch týchto podmienky. príslušnú podstránku elektronického obchodu predávajúceho,

g) informácie o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

h) informoval o poskytnutí formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy v čl. 10 a v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho; predávajúci poskytol aj formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

i) informáciu, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, bude znášať náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a ak odstúpi od kúpnej zmluvy náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty informuje v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

j) o povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku, ak kupujúci odstúpi od zmluvy o službách po udelení výslovného súhlasu predávajúcemu podľa § 4 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku informoval v čl. 10 z nich

obchodné a reklamačné podmienky, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

k) o okolnostiach, za ktorých kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy v čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

l) o poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa ods. § 622 a 623 Občianskeho zákonníka informoval v čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

m) existenciu a podrobnosti o záruke poskytnutej výrobcom alebo predajcom v súlade s prísnejšími zásadami, ako sú uvedené v ods. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ich poskytne výrobca alebo predávajúci, ako aj informácie o existencii a podmienkach pomoci a služieb poskytovaných kupujúcemu po predaji tovaru alebo služieb, ak je takáto pomoc poskytovaná na príslušnom e- katalógová stránka obchodu predávajúceho a čl. 9 týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

n) existenciu príslušných kódexov správania, ktoré sa predávajúci zaviazal dodržiavať, a spôsob, akým sa s nimi môže kupujúci oboznámiť alebo získať ich znenie na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho,

o) trvanie zmluvy v prípade zmluvy na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, ktorej platnosť sa automaticky predlžuje, informoval o podmienkach odstúpenia od zmluvy aj na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a tieto obchodných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

p) minimálnu dobu trvania záväzkov kupujúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, ak z kúpnej zmluvy takýto záväzok pre kupujúceho vyplýva na príslušnom katalógu elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke - stránka predávajúceho,

q) povinnosť kupujúceho zaplatiť preddavok alebo poskytnúť inú finančnú zábezpeku na žiadosť predávajúceho a podmienky, ktoré sa na jej poskytnutie vzťahujú, ak z kúpnej zmluvy vyplýva pre kupujúceho takáto povinnosť na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

r) o funkčnosti vrátane platných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, prípadne informuje na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. elektronický obchod predávajúceho,

s) o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, o ktorých predávajúci vie alebo sa odôvodnene očakáva, že o nich vie, prípadne informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

(t) informovať predávajúceho o možnosti a podmienkach mimosúdneho riešenia sporov prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu;

týchto obchodných a reklamačných podmienok, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

u) o úkonoch potrebných k uzavretiu kúpnej zmluvy tak, že tieto potrebné úkony popíše v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho,

v) že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej podobe u predávajúceho a je kupujúcemu dostupná po tom, ako si to kupujúci písomne vyžiada na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušná podstránka elektronického obchodu predávajúceho,

že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk informovaný na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu predávajúceho a v týchto obchodných a reklamačných podmienkach, ktoré sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.

2.7. Ak si predávajúci nesplnil svoju informačnú povinnosť podľa bodu 2.6. písmeno e) týchto obchodných a reklamačných podmienok nie je kupujúci povinný tieto dodatočné náklady alebo poplatky uhrádzať.

 

3. Práva a povinnosti predávajúceho

 

3.1. Predávajúci je povinný:

a) v prípade potvrdenia objednávky akceptáciou je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, termíne, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu,

b) zabezpečiť, aby dodaný tovar zodpovedal platným právnym predpisom Slovenskej republiky,

c) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, napríklad prostredníctvom e-mailu. Potvrdenie musí byť odoslané bezodkladne a musí obsahovať všetky údaje uvedené v bode 2.6. vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy.

d) najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej podobe všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru ako aj ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi SR ako napríklad návod v slovenskom jazyku. , dodací list, záručný list a daňový doklad.

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny kupujúcim za dodaný tovar.

3.3. V prípade nedostupnosti tovaru alebo vypredania zásob nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote dohodnutej v kúpnej zmluve, určenej týmito obchodnými podmienkami alebo dohodnutou kúpnou cenou, predávajúci je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie (storno objednávky). Odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo zrušenie objednávky

je možné zaslaním emailu kupujúcemu. V prípade úhrady kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti je predávajúci povinný vrátiť všetky platby, a teda už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov v lehote 14 dní od doručenia objednávky. dátum dodania odstúpenie od kúpnej zmluvy resp. stornovanie objednávky kupujúcemu na ním určený účet, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak kupujúci neprijme náhradné plnenie ponúkané predávajúcim a neodstúpi od kúpnej zmluvy, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade úhrady kúpnej ceny kupujúcim alebo jej časti je predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu.

 

4. Práva a povinnosti kupujúceho

 

4.1. Predávajúci informoval kupujúceho o povinnosti zaplatiť kúpnu cenu. Táto povinnosť je súčasťou objednávky.

4.2. Práva kupujúceho: Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami.

4.3. Povinnosti kupujúceho:

a) zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie objednaného tovaru,

b) prevziať objednaný a dodaný tovar

c) v dodacom liste potvrdí prevzatie tovaru svojim podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby.

 

5. Dodacie a platobné podmienky

 

5.1. Pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru s dátumom jeho odoslania.

5.2. Predávajúci je povinný dodať vec kupujúcemu bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Ak predávajúci túto povinnosť nesplnil, môže ho kupujúci vyzvať, aby dodal vec v primeranej dodatočnej lehote tam uvedenej. Ak nedôjde k dodaniu veci ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

5.3. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím dodacej lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve.

5.4. Povinnosťou kupujúceho je prevziať tovar na dohodnutom mieste, podľa kúpnej zmluvy alebo inak v čase pred dodaním tovaru (ďalej len „miesto“). Kupujúci je povinný prevziať tovar v časovom rozsahu, ktorý je predávajúcim alebo jeho zástupcom povereným doručiť tovar a kupujúcim dohodnutý v kúpnej zmluve alebo iným spôsobom v čase pred doručovaním tovaru (ďalej len „Časový rozsah“ ).

5.5. V prípade, ak predávajúci dopraví kupujúcemu tovar na miesto a v časovom rozsahu, je povinnosťou kupujúceho prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť prevzatie tovaru osobou poverenou kupujúcim. O zaplatení kúpnej ceny, doručení a odovzdaní tovaru je kupujúci povinný podpísať protokol. Povinnosťou tretej osoby oprávnenej na prevzatie tovaru je predložiť predávajúcemu kópiu akceptácie objednávky. Dodaním tovaru kupujúcemu sa tovar považuje za dodaný. Doručením tovaru Kupujúcemu sa rozumie dodanie tovaru na Miesto, prevzatie Kupujúcim alebo treťou osobou poverenou Kupujúcim a podpísanie protokolu o zaplatení kúpnej ceny a doručení a odovzdaní Tovaru Kupujúcim resp. treťou osobou poverenou Kupujúcim.

5.6. Ak bude potrebné dodávku tovaru zopakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste a v lehote alebo ak si kupujúci tovar neprevezme do 7 dní po márnom márnom márnom márnom márnom márnom márnom márnom dni odstúpenia od zmluvy, kúpnej zmluvy má predávajúci nárok na náhradu skutočných nákladov za neúspešný pokus o doručenie tovaru na miesto.

5.7. Povinnosťou kupujúceho je skontrolovať prevzatú zásielku, obal tovaru a tiež tovar, bezprostredne po doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho, napríklad kuriéra. V prípade zistenia vady tovaru je povinnosťou zástupcu predávajúceho umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o povahe a rozsahu vady tovaru, správnosť potvrdí zástupca predávajúceho. S takto vyhotoveným záznamom, doručeným predávajúcemu, môže kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť dodanie tovaru s vadou a následne v súlade s čl. 8 týchto obchodných a reklamačných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho alebo ním určenej osoby. Ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadami, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.

5.8. V prípade nedodania tovaru predávajúcim je kupujúci oprávnený v lehote uvedenej v bode 5.2. týchto obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Finančné prostriedky budú poukázané na bankový účet určený kupujúcim.

 

6. Kúpna cena

 

6.1. Kúpna cena za tovar, ktorá bola dohodnutá v kúpnej zmluve medzi kupujúcim a predávajúcim, je uvedená v akceptácii objednávky (ďalej len „kúpna cena“). Ak je kúpna cena uvedená v potvrdení o doručení objednávky vyššia ako cena za rovnaký tovar uvedená v ponuke elektronického obchodu v čase odoslania objednávky kupujúcim, predávajúci doručí kupujúcemu elektronickú správu s informáciou o ponuku novej kúpnej ceny na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorú musí kupujúci pre platné uzavretie kúpnej zmluvy výslovne potvrdiť e-mailom alebo písomne.

6.2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru v hotovosti, resp. platobnou kartou pri osobnom odbere tovaru, dobierkou v mieste dodania tovaru alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený v akceptácii objednávky alebo na internetovej stránke predávajúceho v čase pred prevzatím tovaru.

6.3. Pri úhrade kúpnej ceny bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho sa za deň platby považuje okamih, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

6.4. Povinnosťou kupujúceho je zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote uvedenej v kúpnej zmluve, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

6.5. Predávajúci je oprávnený odoprieť dodanie tovaru kupujúcemu, ak kupujúci nezaplatí predávajúcemu celú kúpnu cenu do doby doručenia tovaru na miesto a zmluvné strany sa nedohodli na zaplatení kúpnej ceny za tovar v splátkach.

6.6. Montáž, odvoz tovaru a súvisiace náklady nie sú zahrnuté v kúpnej cene a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 

7.1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.

7.2. V okamihu prevzatia tovaru kupujúcim alebo treťou osobou splnomocnenou kupujúcim od predávajúceho alebo jeho zástupcu povereného doručiť tovar, alebo ak tak neurobí včas, predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovar a kupujúci nepreberá nebezpečenstvo škody na tovare.

 

8. Reklamačný poriadok (záruka, zodpovednosť za vady, reklamácie)

 

8.1. Kupujúci má právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady, pokiaľ ide o vadu tovaru, ktorú možno odstrániť. Povinnosťou predávajúceho je vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

8.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len určitej súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu alebo závažnosť tovaru. defektu.

8.3. Predávajúci môže vždy vymeniť vadný tovar za tovar bez vád, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

8.4. Ak ide o vadu tovaru, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať.

8.5. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

8.6. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú zo stat. § 622 Občianskeho zákonníka (body 8.1. až 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok) a práva z toho vyplývajúce. § 623 Občianskeho zákonníka (body 8.4. až 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok) tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať včas pred odoslaním tovaru. objednávka.

8.7. Reklamáciu je kupujúci povinný uplatniť u predávajúceho alebo u určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na zadnej strane záručného listu alebo na vyžiadanie telefonicky alebo e-mailom.

 

8.8. Vybavovanie reklamácií sa riadi platným reklamačným poriadkom predávajúceho, teda čl. 8. týchto obchodných a reklamačných podmienok. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v zmysle čl. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) v dobe pred uzavretím kúpnej zmluvy tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním kúpnej zmluvy. objednávka.

8.9. Tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho podlieha reklamačnému poriadku.

 

8.10. Ak tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.

 

8.11. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni predávajúceho v súlade s čl. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar do prevádzkarne predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo podľa bodov 8.1. do 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ďalej len „Oznámenie o reklamácii“), napr. vo forme vyplneného reklamačného formulára, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho. Predávajúci odporúča tovar pri zasielaní na reklamáciu poistiť. Dobierku predávajúci nepreberá. Kupujúci je povinný v oznámení o reklamácii pravdivo uviesť všetky požadované údaje, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré z jeho práv vyplývajúcich z ods. Uplatňujú sa § 622 a 633 Občianskeho zákonníka. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu u osoby poverenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len „určená osoba“). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho predávajúci zašle kupujúcemu na jeho žiadosť.

 

8.12. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý je možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, keď sú kumulatívne splnené všetky tieto podmienky:

a) doručenie oznámenia o uplatnení reklamácie kupujúcim, predávajúcim

b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu alebo osobe na to určenej

c) doručenie prístupových kódov, hesiel a pod. k reklamovanému tovaru predávajúcemu, ak sú tieto údaje potrebné pre riadne vybavenie reklamácie

 

8.13. Ak je predmetom reklamácie tovar, ktorý nie je možné objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, kupujúcim je okrem splnenia podmienok podľa bodov 8.12 písm. a) a c) týchto reklamačných a obchodných podmienok je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť pri obhliadke reklamovaného tovaru predávajúcim alebo treťou osobou určenou predávajúcim. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý nie je možné objektívne doručiť predávajúcemu alebo ktorý je pevne zabudovaný, začína dňom, keď bola vykonaná kontrola tovaru podľa prvej vety. Ak však Predávajúci alebo ním určená tretia osoba aj napriek nevyhnutnej súčinnosti poskytnutej Kupujúcim nezabezpečí obhliadku v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia Oznámenia Predávajúcemu, bude reklamačný poriadok preukázateľný aj v prípade, ak kupujúci nezabezpečí obhliadku. začína dňom doručenia Oznámenia Predávajúcemu.

 

8.14. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu alebo v písomnej forme, v ktorej je povinný presne uviesť reklamovaných vád tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach podľa bodu 8.1. do 8.3. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ustanovenie § 622 Občianskeho zákonníka) a práva vyplývajúce z bodu 8.4. do 8.5. týchto obchodných a reklamačných podmienok (ustanovenie § 623 Občianskeho zákonníka). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o uplatnení reklamácie; Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak má kupujúci možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

 

8.15. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť, ktoré zo svojich práv v súlade s čl. § 622 a ods. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne doručiť informáciu o svojom rozhodnutí predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v súlade s čl. § 622 a ods. § 623 Občianskeho zákonníka použije predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) zákona ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania. dátum reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.

 

8.16. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu len na základe odborného posudku alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou, resp. stanovisko určenej osoby (ďalej len „odborné posúdenie tovaru“). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho požadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.

 

8.17. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o reklamácii uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na o výsledku odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa opätovne uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Opätovne predloženú reklamáciu nemožno odmietnuť.

 

8.18. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

 

8.19. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

8.20. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:

a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú mal kupujúci možnosť zistiť obhliadkou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil zástupcovi predávajúceho podľa bodu 5.8. tieto reklamačné a obchodné podmienky,

b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo zo zodpovednosti predávajúceho za chybu tovaru do konca záručnej doby tovaru,

c) ak je chybou tovaru mechanické poškodenie tovaru zavinené kupujúcim,

d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,

e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,

f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami bežného používania tovaru,

g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,

h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,

i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou alebo atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,

j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru neoprávnenou osobou.

 

8.21. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) výmena tovaru,

b) vrátenie kúpnej ceny tovaru,

c) odovzdaním opraveného tovaru,

d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,

e) písomnú výzvu na prevzatie plnenia určeného predávajúcim,

f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

8.22. O spôsobe určenia vybavenia reklamácie a vybavení reklamácie je predávajúci povinný kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie osobne, prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej resp. donášková služba. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci kupujúceho informovať bezodkladne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň bude spolu s tovarom, resp. doklad o vybavení reklamácie doručený e-mailom.

 

8.23. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady uvedená záručná doba iná. Zasielané produkty športovej výživy, potraviny v darčekových košoch a krmivá pre zvieratá majú minimálnu trvanlivosť viac ako 2 mesiace pred dátumom spotreby, v prípade kratšieho dátumu spotreby kontaktuje predávajúci kupujúceho telefonicky alebo e-mailom a zásielka je doručená zasielané len so súhlasom kupujúceho.

 

8.24. V prípade záručnej opravy tovaru sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol tovar používať.

 

8.25. V prípade výmeny tovaru za nový tovar začína plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, avšak len na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad s uvedením informácie o výmene tovaru a ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.

 

8.26. V prípade odstrániteľnej vady bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. tieto reklamačné a obchodné podmienky nasledovne:

a) predávajúci vymení chybný tovar; alebo

b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady

 

8.27. Ak ide o odstrániteľnú vadu a kupujúci neurčí bezodkladne podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví odstránením vady.

 

8.28. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jedinú opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar ako vada riadne užívaný, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, reklamácia je nasledovná:

a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými vlastnosťami; alebo

b) v prípade, že predávajúci nemôže vymeniť tovar za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar.

 

8.29. Ak ide o neodstrániteľnú vadu alebo opakovanú vadu, alebo ak ide o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru ako bez vady a kupujúci bezodkladne neurčí podľa bodu 8.15. týchto reklamačných a obchodných podmienok, akým spôsobom má byť reklamácia vybavená, predávajúci reklamáciu vybaví výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov.

 

8.30. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie tovaru podľa bodu 8.14. týchto reklamačných a obchodných podmienok.

 

8.31. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

 

8.32. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

 

8.33. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, čo využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru podľa bodu 8.1. týchto reklamačných a obchodných podmienok spotrebovaný a bez ohľadu na výsledok reklamácie už nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) reklamovať opakovane.

 

8.34. Ustanovenia čl. 8 týchto reklamačných a obchodných podmienok sa výslovne nevzťahujú na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa uvedenú v čl. § 2 písm.a) zákona 102/2014.

 

9.1. Osobné údaje a ich ochrana

 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

9.3. Kupujúci si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj profil.

9.4. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysel zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“) predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, nakoľko osobnými údajmi kupujúceho budú predzmluvné vzťahy s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

9.5. Odoslaním príslušného políčka pred odoslaním objednávky môže kupujúci vyjadriť svoj súhlas v súlade so ZnOOÚ, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho k zasielaniu informácií o nových produktoch, zľavy a akcie na ponúkaný tovar a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaný tovar.

9.6. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

9.7. Predávajúci prehlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedený v týchto obchodných a reklamačných podmienkach.

9.8. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade so ZnOOÚ bude získavať osobné údaje na iné účely, ako sú uvedené v týchto obchodných podmienkach a zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom zodpovedajúcim účelu, na ktorý boli zhromaždené a nebude spájaný s osobnými údajmi získanými na iné účely.

9.9. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas podľa bodu 9.5. týchto reklamačných a obchodných podmienok na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Po splnení účelu spracúvania predávajúci bezodkladne zabezpečí likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

9.10. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky potvrdil, že predávajúci mu dostatočným, zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil:

a) svoje identifikačné údaje, ktoré sú uvedené v článku 1. týchto obchodných a reklamačných podmienok,

b) identifikačné údaje tretej osoby, ktorou je spoločnosť, ktorá doručí kupujúcemu objednaný tovar tak, že tieto údaje sú uvedené v akceptácii,

c) účel spracúvania osobných údajov, ktorým je uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim,

d) že bude spracúvať osobné údaje kupujúceho v rozsahu meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska vrátane PSČ, telefónne číslo a e-mailová adresa, ak je kupujúcim fyzická osoba a v rozsahu obchodné meno, adresa sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailová adresa, ak je kupujúcim právnická osoba,

e) že kupujúci je povinný poskytnúť požadované osobné údaje,

9.11. Predávajúci vyhlasuje, že bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. Predávajúci vyhlasuje, že súhlas dotknutej osoby si nebude vynucovať ani podmieňovať vyhrážkami odmietnutia zmluvného vzťahu, služby, tovaru alebo povinnosti uloženej predávajúcemu.

9.12. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho na základe písomnej žiadosti

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o jeho osobe spracúvané,

b) účel spracúvania osobných údajov,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní jeho osobných údajov v informačnom systéme a o jeho stave v rozsahu:

i) totožnosť predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak existuje,

ii) totožnosť sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje v súlade s § 34 ZnOOÚ,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

e) kópiu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, vo všeobecne zrozumiteľnej forme,

f) dodatočné informácie, ktoré sú s prihliadnutím na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov nevyhnutné, aby kupujúci mohol zaručiť svoje práva a právom chránené záujmy, najmä

i) poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa ZnOOÚ, oznámi aj dobu platnosti súhlasu, a ak povinnosť kupujúceho poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu OZ. Európskou úniou, medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo upozorniť kupujúceho na právny základ, ktorý mu túto povinnosť ukladá a poučiť ho o následkoch odmietnutia poskytnutia osobných údajov,

(ii) informácie o tretích stranách, ak sa od nich očakávajú osobné údaje alebo sú im zjavne poskytnuté,

(iii) okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,

(iv) forma sprístupnenia, ak sa osobné údaje majú zverejniť,

v) tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo pravdepodobne uskutoční prenos osobných údajov do týchto krajín,

g) opravu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

h) likvidáciu jeho osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania; ak sa spracúvajú úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

i) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu ZnOOÚ alebo iného platného právneho predpisu SR.

9.13. Kupujúci má právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti u predávajúceho namietať proti:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu a žiadať ich likvidáciu,

b) používanie osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu v poštovom styku, príp

c) poskytovanie osobných údajov uvedených v § 31 na účely priameho marketingu.

9.14. Kupujúci má na základe bezplatnej písomnej žiadosti právo namietať spracúvanie osobných údajov v prípadoch podľa § 31 ZnOOÚ uvedením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zásahu do jeho údajov.

práva a právom chránené záujmy, ktoré sú alebo môžu byť takýmto spracúvaním osobných údajov v konkrétnom prípade poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať, len čo to okolnosti dovolia.

9.15. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre právne účinky alebo významný dosah, ak také rozhodnutie znie. vydané výlučne na základe automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude zohrávať oprávnená osoba. osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 9.18. týchto Obchodných podmienok. Toto právo nemá kupujúci, len ak to ustanovuje osobitný zákon, ktorý ustanovuje opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, v súlade so zmluvou prijal iné vhodné opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

9.16. Ak kupujúci uplatní svoje právo písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že svoje právo uplatňuje, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú e-mailom alebo faxom doručí kupujúci písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania.

9.17. Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať o tom oznámenie Úradu na ochranu osobných údajov. Ak kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jeho práva môže uplatniť zákonný zástupca.

9.18. Predávajúci je povinný vybaviť žiadosť kupujúceho v súlade s týmto čl. týchto obchodných a reklamačných podmienok, resp. vyhovieť požiadavkám kupujúceho podľa ZnOOÚ a písomne ho informovať najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti alebo žiadosti.

9.19. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ZnOOÚ predávajúci bezodkladne písomne oznámi dotknutej osobe a Úradu na ochranu osobných údajov.

9.20. Predávajúci informuje kupujúceho, že v súlade so ZnOOÚ pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím osobám, resp. okruh prijímateľov: Švihaj Šuhaj, DPD, Slovenská Pošta.

 

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

10.1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutý v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal zásadné zmeny, ktoré bránili splneniu tovaru o povinnostiach predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, že ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo na adrese: cenu uvedenú v objednávke, je predávajúci povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť kupujúceho od kúpnej zmluvy odstúpiť (stornovať objednávku). V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu preddavok za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od doručenia oznámenia. odstúpenia prevodom na účet určený kupujúcim.

 

10.2. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy v súlade s čl. § 7 a nasl. Zákon č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) do 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa čl. § 3 zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

10.3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.

10.4. Začiatok plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy je stanovený dňom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak

a) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

b) tovar objednaný kupujúcim v jednej objednávke je dodaný samostatne, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

c) na základe zmluvy dodáva tovar opakovane počas stanoveného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

10.5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 

10.6. Na odstúpenie od zmluvy sa vyžaduje písomná forma spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že odstúpenie od zmluvy bolo urobené omylom alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči, alebo prostredníctvom formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa čl. § 7 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

10.7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechodného bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu. a/alebo poštová adresa kupujúceho.

 

10.8. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim sa ruší aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady ani iné platby súvisiace so zrušením doplnkovej zmluvy, okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v čl. § 9 ods. 3, ods. § 10 ods. 3 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a cenách za službu, ak predmetom zmluvy je poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

 

10.9. Kupujúci je povinný v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy bez zbytočného odkladu zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. tovar. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

10.10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu kompletný tovar vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, najlepšie v originálnom obale a nepoužitý.

10.11. Dobierka nebude predávajúcim akceptovaná. Odporúča sa tovar poistiť. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy kupujúcemu vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane poštovného, dodania. a poštovné a iné náklady a poplatky. . Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných podmienok pred doručením tovaru alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne v osobou alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

10.12. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. Tovar je vrátený priamo predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že tieto náklady bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

 

10.14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia bez doplatku kupujúcemu v tejto súvislosti.

10.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:

a) hodnotu, o ktorú bola znížená hodnota tovaru v zmysle § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške

b) náklady, ktoré predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu vypočítané podľa cenníka na pozáručný servis tovaru.

V zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu náhradu škody najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od zmluvy. kúpnej zmluvy.

 

10.16. V súlade s ods. § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej sú:

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je možné vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

- predaj tovaru, ktorý bol po uzavretí zmluvy a prevzatí tovaru od predávajúceho kupujúcemu zmontovaný, zložený alebo použitý takým spôsobom, že jeho uvedenie do pôvodného stavu predávajúcim nie je možné bez vynaloženia zvýšeného úsilia a zvýšené náklady, napr. skladaný alebo montovaný nábytok atď.

10.17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok sa výslovne nevzťahujú na subjekty, ktoré nespĺňajú definíciu spotrebiteľa uvedenú v čl. § 2 písm. a) zákona.

 

11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme musí mať každá zmena písomnú formu

 

11.2. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude prebiehať formou e-mailových správ.

 

11.3. Príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode ao zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

 

11.4. Tieto obchodné a reklamačné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

 

11.5. Kupujúci bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že si tieto obchodné a reklamačné podmienky prečítal, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

12. Alternatívne riešenie sporov

 

12.1. Kupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, že je aj on spokojný. Ak predávajúci na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie do 30 dní, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt alternatívneho riešenia sporov) v zmysle zákona 391/ 2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Subjektmi ARS sú orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť je možné podať aj online prostredníctvom platformy RSO ADR.

 

Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne spotrebiteľom fyzických osôb, nie kupujúcim podnikateľom. Spor sa rieši medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzatvorili zmluvu na diaľku a ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý si môže ARS účtovať, je 5 EUR od kupujúceho na pokrytie nákladov.

 

POZOR:

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované pre spoločnosť Ilona Magdalena Lisá Witkowska, IČO: 51745879, Vajanského nábrežie 59/17, 81102 Bratislava-Staré Mesto, Krši sro, Hviezdoslavova 275/27, Žiar nad Hronom 965 01, 532, IČO: 5 ktorá si vyhradzuje autorské práva k tomuto dielu. Akékoľvek použitie tohto diela alebo jeho časti (rozmnožovanie, kopírovanie, skenovanie alebo iná distribúcia textov, tabuliek a iných častí tohto diela) mechanickými alebo elektronickými prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu Krši sro na takéto použitie je prísne zakázané.

bottom of page